بایگانیِ سپتامبر 2012

All we are is dust in the wind

خاله منظر که مرد، گفتی چقدر ما آدمها گناه داریم. گفتی چقدر مظلومیم و تنها. تمام میشویم. تبدیل به درخت میشویم، یا خاک، یا گیاه، نمیدانم. گفتم که چه؟ به دنیا می آییم، کونمان جر میخورد، بعد تمام میشویم، مانند غباری در باد. خاله منظر چه از زندگی خود فهمید؟ ماچه میفهمیم؟ گفتم ما حد اقل میدانیم چه میخواهیم. سفت چسبیدیم به آنچه میخواهیم ول خاله منظر میدانست؟ نه، نمیدانست. اگر میدانست در کودکی شوهر نمیکرد، در جوانی غصه فرندانش را نمیخورد و در میانسالی نمیمرد. ولی مرد. تمام شد. تمام میشویم. چقدر زود تمام میشویم. گفتی میخواهم قبل از همه عزیزانم بمیرم. گفتم مزخرف نگو. تا دخترک هست زندگی باید کرد. اگر نبود من پارسال کار خود را تمام کرده بودم. گفتی مزخرف نگو. تا دخترک هست زندگی باید کرد. گفتی دیدی امروز وقتی جایزه اش را دادم چه گفت؟ گفت این بهترین جایزه ای بود که هیچوقت نگرفته بودم. خودش گفت. تا دخترک هست زندگی باید کرد. دخترک هم زندگی خواهد کرد تا فرزندانش هستند.  بدین سان نسل بشر ادامه می یابد. گفتم این خود خواهیست. گفتی همین است. برای دخترک زندگی باید کرد. مست بودیم. مست و داغان. حرف زدیم. گریه کردم. گریه کردیم. گفتم اگر نوشتن و حرف زدن و آبجو نبود، نسل بشر در گذشته ای دور منقرض شده بود. یادم نیست پیک چندم را که رفتی بالا  از سیگارت کام عمیقی گرفتی گفتی برویم داخل، توی بالکن هوا سرد است. برویم مطرب مهتاب رو گوش کنیم. روی کاناپه چرم مصنوعی مشکی دراز کشیدی و بلافاصله پلکهایت سنگین شده بود. خاله منظرت مرده بود. شهرام ناظری در درونم میخواند. می به قدح ریختی. تندیس گنده ایفل روی ساید بُرد بود. تابلوی گائودی هم به دیوار. عکس دخترک در سنین مختلف هم. تابلوی پاریس هم. تقویم کلاژ هم. کوسن خاطره چنارهای پاییز تهران هم. زندگی ادامه داشت.

بیشک ، آبجو خالق هستی است.

Advertisements
Advertisements