بایگانیِ فوریه 2013

برچنین دولت و مجلس و مملکت و ملت و .

همان که برای بقایش خرجها کردند و کشتند و گرفتند و بردند و کردند و کتک زدند و هار شدند و هارتر شدند و حصر کردند و شعار دادند و شکستند و کارناوال راه انداختند و کشتند و کشتند و کشتند تا بماند و بریند، همو که نظرش به نظر ناظر کبیر نزدیکتر بود، موی دماغشان شد و گفت بگم و گفت و گفت و رید و مالید تا بیشتر بماند، حال سر تقسیم غنایم فاش میکنند و فحش میدهند به یکدیگر و ملت، ملت.. ملت تحقیر شده، همانهایی که قفسشان روز به روز تنگ تر شد و سفره شان کوچکتر، خونشان در شیشه و گلویشان گروِ تیغ، تماشاچی شده اند و تشویق میکنند. چه زود یادشان میرود.

Advertisements
Advertisements